WAŻNE

Szkoła promująca bezpieczeństwo

 

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

LIDER PROJEKTU

"Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"


 

 O PROGRAMIE


Program „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” jest jednym z elementów Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, realizowanej od 2004 r. na terenie Krakowa przez Komendę Wojewódzką Policji. Istotą ZPB jest zmiana mentalności oraz świadomości na temat przyczyn zjawisk patologicznych, ich mechanizmów, możliwości rozwiązywania problemów i roli w tym procesie Policji i innych podmiotów.

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa jest narzędziem traktującym sprawy bezpieczeństwa kompleksowo – nie tylko chodzi o zagrożenie przestępczością, ale też
o patologie społeczne, zagrożenia infrastrukturalne, w ruchu drogowym, o budowanie tzw. bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców itp. Program zakłada
w szczególności promocję oraz kształtowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów.


Celem działań szkoły oraz jej partnerów jest promocja i kształtowanie bezpieczeństwa, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli na terenie szkoły
i w jej okolicach poprzez:

•    podniesienie poziomu wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczącej bezpieczeństwa na terenie szkoły
i poza jej  obrębem,

•    zdobycia umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą,
•    zapoznanie uczniów z prawem dotyczącym nieletnich, zasadami odpowiedzialności oraz procedurami postępowania w sprawach nieletnich sprawców
     czynów karalnych,

•    ograniczenie/wyeliminowanie aktów agresji i przemocy wśród uczniów,
•    systematyczna i skuteczna profilaktyka zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży.

UDZIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 W PROJEKCIE

Nasze szkoła przystąpiło do realizacji projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa  w 2004 r. (początkowo w projekcie uczestniczyliśmy jako Gimnazjum nr 16).  Do współpracy w realizacji projektu ZPB zaprosiliśmy tzw. Partnerów Projektu, którzy zadeklarowali swoją gotowość wsparcia działań służących naszym uczniom.

Celem działań szkoły i wszystkich partnerów jest promocja i kształtowanie bezpieczeństwa w szkole, a równocześnie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów
i nauczycieli na terenie szkoły i w jej okolicy.


Na podstawie analizy cyklicznie przeprowadzanych ankiet zespół partnerów rokrocznie określa priorytety i tworzy Zintegrowany Plan Działania, w ramach którego realizowane są między innymi następujące zadania:


•    szeroko pojęta działalność edukacyjno – profilaktyczna zmierzająca do zwiększenia świadomości uczniów dotyczącej przemocy i bezpieczeństwa,
•    kontynuacja podjętych działań zmierzających do poprawy i utrzymania bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły,
•    działania w sferze technicznej i infrastrukturalnej mające na celu stałą dbałość o zabezpieczenie terenu szkoły i zabudowy w jej obrębie.


Wynikiem pracy szkoły i wszystkich partnerów w projekcie było
przyznanie przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie


Certyfikatu „Szkoła promująca bezpieczeństwo”,
a następnie  tytułu
Lidera Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

który potwierdza przygotowanie do samodzielnej kontynuacji projektu przez placówkę oświatową.