WAŻNE

RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR33 W KRAKOWIE

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 33 w Krakowie
 • adres: ul. Konarskiego 2, 30-049 Kraków.
 • telefon: 12 633 13 83, 12 633 02 47
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Szkoła – jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić dane osobowe.
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole sprawuje Inspektor Ochrony Danych (IOD):
 • adres:. ul. Sarego 4, Kraków
 • telefon 12 616 82 91,
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Szkoła gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.


INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Króla Stefana Batorego z siedzibą: 30-049 Kraków, ul. Konarskiego 2 , kontakt tel. 12633 13 83, 12633 02 47, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji zadań statutowych szkoły.

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody to masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku gdy przepisy prawa nie określają okresu przechowywania dotyczącego konkretnej kategorii spraw – dane będą przechowane przez czas potrzebny do realizacji celu, w którym zostały zebrane.
 3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
 5. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa jest brak możliwości świadczenia przez nas usług.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Twojej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteś stroną, w związku z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Krall, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.Odbiór dziecka.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Króla Stefana Batorego z siedzibą: 30-049 Kraków, ul. Konarskiego 2 , kontakt tel. 12633 13 83, 12633 02 47, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania podstawy do odbioru dziecka przez inną osobę niż rodzic lub opiekun prawny.

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także ich usunięcia.
 2. Możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę, jednak nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku szkolnego, a następnie zostaną zniszczone.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości odbioru dziecka przez inną osobę niż rodzic lub opiekun prawny.
 1. Dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.
 2. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Informujemy, że nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany a Twoje dane nie będą profilowane.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Krall, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Rekrutacja

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Króla Stefana Batorego z siedzibą: 30-049 Kraków, ul. Konarskiego 2 , kontakt tel. 12633 13 83, 12633 02 47, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, masz prawo do jej odwołania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, której dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie roku od zakończenia rekrutacji, a następnie zostaną zniszczone.
 3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych (imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, przebieg dotychczasowego nauczania, PESEL) stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO). Pozostałe dane, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Krall, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Kraków, ................................ r.                     

……………………………………………………………….

 

(Czytelny podpis osoby, której dane dotyczą/rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, którego dane dotyczą)

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Króla Stefana Batorego z siedzibą: 30-049 Kraków, ul. Konarskiego 2 , kontakt tel. 12633 13 83, 12633 02 47, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że:

 1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
 2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także ich usunięcia.
 3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub usunięcia danych przez administratora.
 4. Odbiorcą są podmioty świadczące dla nas obsługę techniczną w zakresie ww. mediów.
 5. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Wyrażanie zgody jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody spowoduje u administratora obowiązek nieumieszczania wizerunku w zakresie, w którym Państwo nie wyrazili zgody na jego publikację.
 7. Podstawę prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Krall, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgoda do pobrania TUTAJ >>>